Aktuella forskningsprojekt

1) Narkotikapolitik och narkotikadebatt

Upprinnelsen till detta projekt var ett uppdrag från Socialdepartementet sent 2010 att analysera internationell narkotikadebatt. Det resulterade i en rapport som jag sedan har arbetat om och utvidgat till boken Narkotikapolitik och narkotikadebatt. Boken kom ut i början av juni 2012 på Studentlitteratur.

2. Narkotika och sexualitet

Med pengar från Vetenskapsrådet arbetar fil.dr Anette Skårner, Göteborgs universitet och jag med forskningsprojektet ”Sexualitet, parrelationer och rusmedelsanvändning i samband med exitprocessen från narkotikamissbruk”. Studien pågår 2010-2013. En första publicering är ett bokkapitel i antologin ”Sexualitetsstudier”, utgiven på Liber förlag 2012. Andra publiceringen var en artikel om amfetaminanvändning och sexuella praktiker. Kan hämtas här
http://www.degruyter.com/view/j/nsad.2013.30.issue-5/nsad-2013-0035/nsad-2013-0035.xml?format=INT

3. Heroinmissbrukets förlopp i en avgränsad population

Detta projektet är finansierat av FAS och pågår 2011-2014. Professor Philip Lalander och jag undersöker vad som hände i Norrköping efter heroinvågen kring år 2000.

4. Ofrivilligt utskrivna från underhållsbehandling.

Det är unikt för Sverige att personer som bryter mot reglerna vid underhållsbehandling blir utkastade. Jag har tillsammans med kurator Magnus Andersson undersökt hur det går för några av dessa personer. Artikeln Involuntary discharge from medication-assisted treatment for people with a heroin addiction – patients’ experiences and interpretations kom i april 2012. Kan hämtas på länken
http://versita.metapress.com/content/q8715g03t2445073/fulltext.pdf

 

5) Tvångsvårdens arbete

Våren 2001 publicerade jag en bok om tvångsvård av kvinnor, ”Vård bakom låsta dörrar.”  Den handlar om LVM-hemmet Lund och bygger på en etnografisk undersökning som jag genomförde där 1997-98.  Den kan laddas ner här här

Kajsa Billinger recenserade boken i Nordisk alkohol och narkotikatiskrift.  http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/9366/V%C3%A5rd%20bakom%20l%C3%A5sta%20d%C3%B6rrar%20(av%20Kajsa%20Billinger).pdf

I februari 2003 kom boken ”Knarkare och plitar – tvångsvården inifrån” ut på Carlsson bokförlag. Boken som bygger på en omfattande etnografisk studie beskriver det vardagliga samspelet mellan klienter och personal på en LVM-institution. Jag bodde under nio veckor på Håkanstorp och intervjuade och observerade. Med utgångspunkt från mötena mellan klienter och personal diskuterar jag också villkoren för att bedriva tvångsvård överhuvudtaget.

Katrine Hamori, Bibliotekstjänsts lektör avslutade sitt utlåtande så här:
”Författarens inlevelse och fysiska närhet till de människor han studerar och beskriver avspeglar sig i texten på ett märkbart och härligt sätt. En intresseväckande bok som inte vänder sig enbart till människor med anknytning till tvångsvården utan även till
lekmän som kommer i kontakt med missbrukare och vård av dem”.

I Läkartidningen 20/2003 ger recensenten Jan Halldin, överläkare och socialmedicinare bl.a. följande omdöme:
”Sällan har jag läst en vårdskildring inifrån som så inträngande beskriver vad som händer i möten mellan olika aktörer, i detta fall inom en tvångsvårdsinstitution – en skildring som oförbehållsamt sätter fingret på de mest angelägna frågorna.”

En utförlig, kritiskt resonerande men mycket positiv recension av Martin Blindheim, socialarbetare och journalist, finns i Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift (NAT) nr 1/2004.

Tillsammans med doktoranden Weddig Runquist inledde jag 2006 forskningsprojektet
”Hur formas och genomförs socialtjänstens insatser efter avslutad LVM-vård?”. Projektet var treårigt och byggde på intervjuer med LVM-klienter och deras socialsekreterare. I november 2012 disputerade Weddig på avhandlingen ”Legitimering av tvångsvård. Klienter och deras socialsekreterare om LVM”.Boken är utgiven på Egalité.

6) Rymningar

Under 2002 påbörjade jag en treårig studie om rymningar inom tvångsvården, med SiS som finansiär. De institutioner som undersöks är Hessleby, Hornö, Rebecka och Runnagården. Boken ”Rymmare” kom på Carlsson bokförlag 2008. Första recensionen, av Per Landin i Dagens Nyheter kan läsas här:
http://radannons.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1353&a=808371

Betydligt mer positiv är Heidi von Born i Svenska Dagbladet. Hon skriver: Bengt Svensson har skrivit en intressant bok om rymmarens liv och levnad. Den är grundlig i sin uppläggning. Svensson delar in sin studie i olika stadier: förberedelse, genomförande, tillvaron på rymmen, återkomsten och utfallet, det vill säga hur rymningen påverkar det fortsatta livet i fångenskap. Det är ett skickligt grepp som lyfter fram oväntade vinklar. Läs hela recensionen här:

http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/artikel_2252743.svd

Jörgen Andersson i Helsingborgs Dagblad (24/8) skriver att jag ”har mycket tänkvärt att säga om tvångsvårdens dilemma – att låsa in och samtidigt bidra till att människor väljer andra vägar – och om missbrukarens pendlartillvaro mellan frihet och tvång på olika plan”.
Göran Källqvist, lektör för Bibliotekstjänst avslutar sin positiva anmälan: ”Bengt Svensson skriver lättfattligt, engagerat och slagkraftigt. När han skärskådar polis-maktens totala mobilisering vid fängelserymningar, fastslår han: Rymmaren är lika chanslös som räven i en engelsk rävjakt”.
Slutligen ett klipp från Hanna Janssons recension i ETC: ”Han skriver insiktsfullt och lättläst om tristessen på institutionerna, om svårigheterna som väntar ute i samhället och hur livet ter sig efter rymningen, väl tillbaka på avdelningen”.

Några av slutsatserna från rymningsstudien presenterade jag i artikeln Clients’ experiences of escapes – an inavoidable feature of compulsary treatment?,  Nordic Studies on Alcohol and Drugs 1/2010. Kan hämtas på länken
http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/4840/nr1_03_Svensson_2010.pdf

I tidskriften Axess 4/2013 har jag skrivit en populärvetenskaplig artikel om rymmare
http://www.axess.se/magasin/default.aspx?article=1787

7) Heroinmissbruk

Min bok ”Heroinmissbruk” från 2005 presenterar en undersökning om unga heroinister i Malmö. I boken presenteras också aktuell forskning om heroinmissbruk.

Ur Jane Magnussons recension i Arena 6/2005:
….”Med tydliga rubriker, delrubriker, punkter och sammanfattningar är den ändå som att läsa en thriller. Ett fantastiskt, hårresande, hyperintressant äventyr som är lika upprörande som svårt att lägga ifrån sig. Det måste vara ämnet. Miljontals missbrukare, hobbyknarkare, langare, odlar och handlare har inte fel – heroin är mycket intressant. Så även Bengt Svenssons sätt att hantera ämnet.”

8. Ungdomskultur, prevention och narkotika

Under 1997-98 arbetade jag tillsammans med etnologen Johanna Svensson och fil.dr Dolf Tops med en undersökning om nya missbruksmönster, ungdomskultur och prevention i de nordiska länderna. Vårt arbete resulterade i boken ”Att komma för sent så tidigt som möjligt – om prevention, ungdomskultur och droger”, som Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning gav ut i sin skriftserie NAD-publikation.

Boken är numera slutsåld men kan hämtas hem som pdf.fil genom att man klickar
http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/5226/34publikation.pdf

Strax före sommaren 2002 kom boken ”Den svenska supen i det nya Europa” ut på Folkhälsoinstitutets eget förlag. Antologin, som docent Sven Andréasson har sammanställt, försöker sammanfatta kunskapsläget avseende alkoholprevention. Philip Lalander och jag har tillsammans skrivit ett kapitel om ”Ungdomar, normer och alkoholprevention”. Hela boken finns på nätet. http://www.fhi.se/PageFiles/3450/supen.pdf

Under 2003-2004 arbetade Johanna Svensson och jag med projektet ”Wanna have some speed – om svenska ungdomars narkotikaerfarenheter vid utlandsresor”. Projektets slutrapport kom i mars 2005 och gavs ut av Mobilisering mot narkotika. Länk:
http://www.fhi.se/Publikationer/Publikationer-Alko-och-Mob/Speed—om-ungdomars-erfarenheter-av-narkotika-utomlands/

I boken ”Drugs and Youth Cultures” som utges som NAD-publikation nr 46 finns en artikel av Johanna Svensson som sammanfattar projektet. Den heter ”Far From Everyday Life” och kan hämtas på nätet.
http://www.nad.fi/pdf/46/11%20Svensson.pdf

9. Projektet ”Etablerade missbrukare i Malmö”

Jag har utvärderat Mobilisering mot Narkotikas satsning på insatser för etablerade missbrukare i Malmö. Utvärderingen pågick mellan 2004-2007. Rapporten ”Bättre missbruksvård i Malmö? En utvärdering av ASI-lanseringen inom socialtjänsten och utarbetandet av strategi och handlingsplan för vård och behandling av etablerade missbrukare i Malmö” kan hämtas här  – Utvärderingsprojektet

10. Heroinöverdoser

Detta projekt ansvarar jag för tillsammans med professor Mats Berglund, avd. för klinisk alkoholforskning, Lunds universitet. Projektet påbörjades i januari 2006 och har bland annat resulterat i filmen ”Jag tänker fortfarande på dig”. Filmen, som har gjorts av Paul Jackson, handlar om rätt agerande vid heroinöverdoser. Kontakta mig om du vill låna filmen. Tillsammans med min doktorand Torkel Richert har jag skrivet artikeln Med livet som insats – injektionsmissbruk, risktagande och överdoser, i Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 5/2008. Den finns här
http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/4610/richert%20svensson.pdf

11. Svenska missbrukare i Köpenhamn

Statsvetaren Jens Sjölander har under min ledning genomfört två forskningsprojekt om hur svenskar söker sig till Köpenhamn i narkotikasammanhang. Den första rapporten handlade om den svenska narkotikaturismen, den andra om ”Svenska hemlösa och missbrukare i Köpenhamn”.  Den senare rapporten kan hämtas hem
http://www.fhi.se/Publikationer/Publikationer-Alko-och-Mob/Svenska-hemlosa-och-missbrukare-i-Kopenhamn/