Artiklar att hämta

Artiklar

Artiklar att hämta hem från webben

På nätet finns flera artiklar som jag har skrivit. I publikationslistan nedan anges var de är publicerade.

1. I ”Bilden av narkomanen ” visar jag, främst med utgångspunkt från filmerna ”Under ytan”, ”Pusher” och ”Trainspotting”, hur narkomanerna omväxlande beskrivs som skurkar, hjältar och offer.
Finns tyvärr inte kvar på webben. Jag kommer att lägga in den som pdf.

2. ”Stjärnglans över drogerna – om kändisar och narkotika” diskuterar varför så många rockstjärnor också gjort sig kända som narkotikaanvändare.
Rockstjärnor
Artikeln trycktes i Socialpolitik men finns inte kvar på webben. Kommer att läggas in som pdf.

3. ”Att vårda unga missbrukare”. Vilken typ av vård är det som fungerar bäst? Socialvetenskapliga forskningsrådet har gett ut en bok med bidrag från en forskningskonferens om missbruk. Mitt bidrag handlar om vården av unga missbrukare.
Unga missbrukare

4. Tidskriften Oberoende har ett stort reportage om ”Pundare, jonkare och andra” och också ett kort utdrag ur boken.
Inte tillgängligt för närvarande. Läggs in som pdf senare.

5. ”Narkotikahjulet” är en artikel om det intensiva narkotikamissbruket då hela livet domineras av jakten efter narkotikan. Från norska facktidskriften ”rus & avhengighet”, därför är artikeln delvis på norska.
http://www.idunn.no/file/ci/2824341/rus_1999_03_narkotikahjulet.pdf

6. ”Vården är en del av narkotikapolitiken”. Jag skrev artikeln efter att ledande tjänstemän och politiker hösten 1999 föreslagit nedläggning av Malmös enda klinik för avgiftning av narkomaner. Artikeln innehåller argument för narkomanvård, viktiga i tider av social nedrustning.
http://www.stakes.fi/nat/nat99/0499kolsve.htm

7. Den norska forskaren Evy Frantzen har skrivit en intressant bok ”Metadonmakt. Möte mellan narkotikabrukare och norsk metadonpolitik”. Min recension i Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 3/2002 heter ”Brukarperspektiv på metadon”
http://www.stakes.fi/nat/pdf/02/nat3-02.pdf

8. Under rubriken ”Socialitet utan solidaritet” recenserar jag den norske forskaren Nicolay B. Johansens intressanta bok ”Tillit og svik i narkomiljoet” (2002). Min recension finns i facktidskriften ”rus og avhengighet” 3/2003.
http://www.idunn.no/file/ci/2825398/rus_2003_03_sosialitet_uten_solidaritet.pdf

9.  Narkomani och byråkrati går inte ihop. Livsvillkor och vårderfarenheter hos kvinnor och män som använder narkotika. Denna rapport skrev jag tillsammans med Arne Kristiansen våren 2003. Det är en skakande beskrivning av svensk narkomanvård ur klienternas synvinkel. Du kan nå den via Mobiliserings mot narkotikas hemsida där du också gratis kan beställa en tryckt version. Adress för att ladda hem rapporten:
Länken fungerar inte för närvarande.

10. Artikeln ”Om jag inte får gå ut river jag stället” handlar om kvinnor med narkotikamissbruk som har fått tvångsvård i form av LVM.  Artikeln är från Socionomen. Tvångsvård

11. I en artikel i Nordisk Alkohol- och Narkotikatidskrift tar jag upp frågan om sprutrum kan vara något för Sverige. NAT 105

12. Våren 2005 publicerades debattboken ”Sprututbytesfrågan” av fyra personer med knytning till RNS (Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle). Den innehåller en forskningsgenomgång om sprutbytesprogrammens effekter. Tillsammans med forskarna Eva-Malin Antoniusson, Arne Kristiansen, Leili Laanemets och Dofl Tops har jag gjort en noggrann granskning av Kerstin Käll m.fl. forskningsgenomgång. Vi visar att genomgången är osaklig och tendentiös. Vår rapport ”Sprutbytesfrågan. En granskning av en forskningsgenomgång om effekter av sprutbytesprogram” finns på nätet.
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=531617&fileOId=625200

13. Forskargruppen har också publicerat en granskning av Käll m.fl. forskningsgenomgång i Alkohol & Narkotika 1/2006. ”Vad ska vi med forskningsgenomgångar till?” Den kan läsas här
http://www.can.se/aon.asp?navId=4&subId=55&artId=115

14. Artikeln ”Fråga Lund är ett passerat stadium” som handlar om forskarens ställning som auktoritet i det moderna samhället är tryckt i Malmö högskolas tidskrift Praktik & Teori, 2007:01. Kan hämtas hem på http://www.mah.se/upload/Praktik&Teori/PoT.nr1.07.pdf

15. ”Svensk och dansk narkotikapolitik” belystes i ett intressant temanummer 2014 av Gränslös, en tidskrift som ges ut av Centrum för Öresundsstudier”. Professor Fredrik Nilsson och jag var redaktörer. Vi har skrivit en gemensam introducerande text och jag har också skrivit artikeln ”Narkotikapolitik på en pråm i Nyhavn”.
Tidskriftsnumret finns här
http://cors.lu.se/publikationer/granslos

Svåråtkomliga artiklar kan hämtas här

Här lägger jag in artiklar som publicerats i olika tidskrifter, men som inte finns på nätet.

A. Den första handlar om fält och forskning, hur kan socialarbetare på fältet utvärdera sin verksamhet och vilken nytta kan de ha av forskare. Artikeln publicerades i Socionomen 3/1995 och heter Om fält och forskning

B. Vill du veta om kopplingen mellan Martin Dahlin och Vänsterpartiets korplag i fotboll ska du klicka här. Artikeln var ursprungligen publicerad i Vänsterpartiet i Lunds tidning Veckobladet.  Trots den trista titeln är det en av de roligaste artiklar jag har skrivit!
Tjugo år sedan VPK Lund fick idrottsförening

C. En liten recension av etnologiprofessorn Billy Ehns självbiografiska bok Frånvaron hittar du här. Den har varit införd i Socialvetenskaplig Tidskrift

D. Under rubriken ”När ändamålet helgar medlen” recenserar jag Lotta Thells bok om sin tid på ett kollektiv som arbetade med Hasselametodik. Boken heter Utan en tanke och recensionen är från Socionomen.

E. Sociologen Benny Henriksson disputerade på en avhandling om homo- och bisexuella mäns sexualitet, kärleksrelationer och familjer. Avhandlingen som bl.a. innehåller en empiriskt och metodmässigt mycket intressant fältstudie från videoklubbar skrev jag om i Socialvetenskaplig tidskrift 2/1995. Läs om Risk Factor Love

F. ”Men Amigan glömmer jag inte, lukten när den gick igång för första gången, skrivarprogrammets blåa bokstäver på den vita skärmen, spökrösten som kunde luras att prata något slags svenska, alla piratkopior med ruskiga spel och enerverande melodislingor som vi köpte av hemliga tonårsgrabbar, konstiga nyttoprogram som jag skaffade och aldrig fick att fungera…”

Citatet kommer från en krönika ur Socionomen 6/99. I den beskriver jag mina gamla datorer och i någon mån också min forskarkarriär. Charmen med gamla datorer

G. ”Ett slags karriär” handlar om haschförsäljaren Ralf. När Ralf säljer hasch står han i centrum för mångas intresse. När han slutar med försäljningen återgår han till att vara en bland många arbetslösa ungdomar. Artikeln från Socialpolitik 2-3/99.

H. När Leila Billqvist kom med en avhandling om socialbyråarbete läste jag den med stort intresse, eftersom jag själv har arbetat i flera år på socialbyrå. Det resulterade i en recension i Socionomen 2/2000 ”Socialbyråarbetet i närgången granskning”. Boken heter . Rummet, mötet och ritualerna.En studie av socialbyrån, klientarbetet och klientskapet” och är utgiven av Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

I. Hur många narkotikamissbrukare fanns det i Malmö 1977? Den frågan ställde Alvar Norén och jag som då arbetade på Narkotikasektionen. Efter några månaders kartläggningsarbete hade vi svaret – 722 personer. Här kan rapporten ”Tunga narkotikamissbrukare i Malmö” hämtas.